K A T H E R I N E   W O R T E L
Paintings

 

The Princes Gates at Dusk